banner top

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh - Bài 1: PERSONAL INFORMATION (Thông tin cá nhân)

Personal information (Thông tin cá nhân)

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh - Bài 1: PERSONAL INFORMATION (Thông tin cá nhân)

1. name - họ tên

2. first name - tên

3. middle name - tên đệm/tên lót

4. last name/family name/surname - họ

5. address - địa chỉ

6. street number - số đường

7. street - tên đường

8. apartment number - số căn hộ

9. city - thành phố

10. state - bang

11. zip code - mã bưu điện

12. area code - mã số vùng điện thoại

13. telephone number/phone number - số điện thoại

14. social security number - số an ninh xã hội

Kiến thức du học

    
    
     

 

kienthucduhoc Located at 382F1 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.đánh giá bởi 9558 bạn đọc. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)
Khách sạn 3 sao tại Nha Trang